Almindelige betingelser for anvendelse af FarmBackup

Betingelser for anvendelse af onlineservice FarmBackup

 1. Indledning
  1. FarmBackup tilvejebringer en online-service, hvor ejere af landbrugsmateriel og entreprenørmaskiner ved oprettelse af en Annonce forbindes med potentielle lejere af det pågældende Materiel således, at der mellem Udlejer og Lejer kan indgås en Driftslejeaftale om Lejers brug af det pågældende Materiel.
  2. Ved anvendelse af Platformen på FarmBackup’s hjemmesider er Brugere forpligtet til at accep-tere nærværende forretningsbetingelser (”Forretningsbetingelserne”). Såfremt Forretningsbetingelserne ikke kan accepteres, opfordres Brugeren til at forlade Platformen.
  3. Ejerskabet, driften og vedligeholdelsen af Platformen tilhører og varetages af FarmBackup ApS, Nørrebrogade 26, 4. th. 2200 København N, CVR: 36960787 (”FarmBackup”).
 2. Definitioner
 3. "Annonce" er den på Platformen af Udlejer oprettede annonce indeholdende oplysninger om det til udlejning udbudte Materiel.

  "Besøgende" er en Bruger eller en Gæstebruger, juridisk som fysisk, der anvender Platformen.

  "Bruger" er en på Platformen i overensstemmelse med punkt 3.2 registreret Besøgende, der enten kan være Lejer eller Udlejer.

  "Brugeroplysninger" er oplysningerne angivet i punkt 3.2.

  "Gæstebruger" er en ikke-registreret person, der anvender Platformen.

  "Lejer" er en Bruger, der indgår en Driftslejeaftale.

  "Driftlejeaftale" er en mellem Lejer og Udlejer indgået aftale om udlejning af Materiel.

  "Driftperson" er den person der betjener Materiellet.

  "Platform" er FarmBackups til enhver tid værende online-løsning indeholdende website samt mobileapplikationer.

  "Materiel" er det landbrugs- eller entrprenørmateriel som Udlejer ejer og udbyder til leje over Platformen.

  "Ydelse" er det i punkt 4.1 beskrevne.

 4. Definitioner
  1. Adgangen til anvendelse af Platformen afhænger af, om den Besøgende er Bruger eller Gæstebruger. Gæstebrugere har alene adgang til at søge i oprettede Annoncer. Såfremt en Besøgende ønsker at udleje Maskinel og oprette Annoncer på platformen, så skal vedkommende opret-tes som Bruger. Besøgende som ønsker at leje Materiel kan enten kontakte Udlejer udenom Platformen eller direkte via Platformens kommunikationssystem. Sidstnævnte kræver, at den Besøgende opretter sig om Bruger.
  2. For at registrere sig som Bruger skal den Besøgende via Platformen indtaste navn, e-mail adresse, telefonnummer, adresse, evt. cvr-nr. og evt. andre relevante oplysninger til brug for identifikation af Brugeren. Herefter vil Brugeren modtage e-mail med aktivering af Brugerens profil på Platformen. Brugeren accepterer, at FarmBackup har ret til at indhente oplysninger om Brugeren via cvr-registret og at disse oplysninger kan anvendes som led i leveringen af FarmBackups ydelse til Brugeren. Såfremt Brugeren ønsker at oprette Annoncer på Platformen kræver dette, at vedkommende indgår en abonnementsaftale med FarmBackup, jf. punkt 5.1. I så fald skal Brugeren også ind-taste relevante betalingsoplysninger på Platformen.
  3. En Bruger forpligter sig til at tilvejebringe korrekte Brugeroplysninger og vedligeholde disse oplysninger. FarmBackup er berettiget til at suspendere en Bruger der angiver forkerte, ufuldstændige eller fejlagtige oplysninger. FarmBackup er berettiget til at suspendere en Bruger alene ved mistanke om, at der er angivet forkerte oplysninger.
  4. FarmBackup er berettiget til – uden at begrunde dette - at nægte en Besøgende at blive oprettet som Bruger. En Bruger kan uden varsel opsige sin status som Bruger ved skriftlig at rette henvendelse til support@farmbackup.dk. Hvis Brugeren har indgået en abonnementsaftale med FarmBackup fortsætter Brugerens betalingsforpligtelse dog i overensstemmelse med de frister, som er angivet i punkt 5.1.
  5. Brugerens profil på Platformen er beskyttet af et kodeord (”password”), der oprettes i forbindelse med Brugerens oprettelse af en profil på Platformen. Brugeren kan ændre password såfremt dette findes nødvendigt. Brugeren er forpligtet til - og ansvarlig for - at opbevare sit password utilgængelig for tredjemand og må under ingen omstændigheder udlevere passwordet til andre.
  6. Det er gratis at blive registreret som Bruger af Platformen. Hvis Brugeren ønsker at oprette Annoncer på Platformen skal der dog indgås en abonnementsaftale med FarmBackup, jf. punkt 5.1.
 5. Ydelsen og Driftslejeaftale
  1. Brugere opnår adgang til Platformen, der er en digital platform, database og markedsplads til formidling af kontakt mellem Udlejere og Lejere af Materiel, således at der direkte mellem Udlejer og Lejer kan indgås en Driftslejeaftale om et nærmere defineret Materiel. FarmBackups rolle er alene at formidle kontakten mellem Udlejer og Lejer. FarmBackup har ikke indflydelse på en aftaleindgåelse mellem Udlejer og Lejer og kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af en sådan aftale. Ansvaret for korrekt aftaleindgåelse og aftaleopfyldelse påhviler således alene Udlejer og Lejer.
  2. Som Bruger opnås ved accept af Forretningsbetingelserne en begrænset, ikke-eksklusiv, ret til at anvende Platformen til de i punkt 4.1 angivne formål.
  3. FarmBackup gør særlig opmærksom på, at FarmBackup ikke er eller bliver part i en Driftslejeaftale mellem Udlejer og Lejer, og at FarmBackup på intet tidspunkt er at betragte som maskinstation, agent, mægler m.v. og at FarmBackup alene leverer den i pkt. 4.1. nævnte formidlingsydelse via Platformen.
  4. En Bruger som indgår en abonnementsaftale, jf. punkt 5.1, er berettiget til at oprette Annoncer på Platformen, og Brugeren vil i den forbindelse blive anmodet om at angive en række oplysninger om Materiellet, herunder, men ikke begrænset til, type, årgang, anvendelse, billede, pris pr. time eller pris pr. hektar. Endvidere skal Brugeren i en Annonce oplyse, hvorvidt Materielle alene udlejes med en Driftsperson. Efter oprettelsen af en Annonce vil andre Besøgende have mulighed for at søge efter og finde Annoncen på Platformen, og Brugere vil have adgang til at kontakte Udlejer og anmode om og indgå en Driftslejeaftale på nærmere bestemte vilkår, som aftales direkte mellem Udlejer og Lejer. Udlejerens kontaktdetaljer vil også fremgå af Annon-cen.
  5. En Bruger accepterer og anerkender, at Brugeren er ansvarlig for indholdet i en Annonce (oprettet af Brugeren), herunder at indholdet er i overensstemmelse med de faktiske omstændigheder, og at en Annonce og den efterfølgende indgåelse af en Driftslejeaftale ikke krænker tredjemandsret, herunder, men ikke begrænset til, leasingaftaler, forsikringsaftaler, lejeaftaler, ophavsrettigheder etc.. Udlejer forpligter sig således til at have den fornødne råderet over det pågældende Materiel og eventuel Driftsperson til at kunne udleje dette/denne.
  6. FarmBackup har ingen indflydelse på selve aftaleindgåelsen mellem Udlejer og Lejer og vilkårene heri. FarmBackup opfordrer dog både Udlejer og Lejer til at sikre sig, at de er behørigt forsikret og at aftalen er i overensstemmelse med god skik og gældende regulering på området. FarmBackup gør opmærksom på, at FarmBackup på ingen måde kan blive stillet til ansvar for manglende behørig forsikring fra hverken Udlejers eller Lejers side.
 6. Betaling
  1. Såfremt en Bruger ønsker at oprette Annoncer på Platformen skal vedkommende oprette et abonnement hos FarmBackup. Priserne og abonnementsperioderne fremgår af FarmBackups hjemmeside og markedsføringsmateriale. En Bruger kan opsige sit abonnement til udløb af den abonnementsperiode, som vedkommende har tegnet. Brugerens opsigelse kan dog ikke overstige 3 måneder (til en måneds udgang). I mangel af opsigelse fra Brugerens side fortsætter abonnementet løbende på tilsvarende vilkår.
  2. En Bruger må kun oprette én brugerprofil pr. Bruger. En virksomhed må f.eks. kun have én brugerprofil tilknyttet sit cvr.-nr.
  3. Betalingen mellem Udlejer og Lejer er FarmBackup uvedkommende.
 7. Markedsføring
  1. Enhver reklame, markedsføring eller lignende, direkte eller indirekte, for produkter, serviceses, personer med videre andet end det Materiel, der udbydes til udlejning via Platformen, er ikke tilladt, og FarmBackup er berettiget til uden varsel, at fjerne sådant indhold, Annoncer med videre, samt blokere for Brugerens adgang til Platformen helt eller delvist, permanent eller midlertidigt, idet et sådan misbrug af Platformen betragtes som en væsentlig misligholdelse af Forretningsbetingelserne.
 8. Ansvarsfraskrivelse
  1. FarmBackup er i relation til Driftslejeaftalen mellem Udlejer og Lejer alene mellemmand, og FarmBackup påtager sig intet ansvar udover leveringen af Ydelsen, medmindre andet er angivet i Forretningsbetingelserne. Brugen af FarmBackups Platform til formidling af Driftslejeaftaler foregår på Brugernes eget ansvar, og FarmBackup hæfter ikke for eventuelle opståede skader under udførsel af det arbejde, som Driftslejeaftalen ligger til grund for. Der opstår på intet tidspunkt et arbejdstager/arbejdsgiver forhold mellem FarmBackup og Brugeren. FarmBackup hæfter på intet tidspunkt for overholdelsen af Driftslejeaftalen, herunder for mangelfuld eller forsinket levering.
  2. Brugeren er indforstået med og accepterer, at FarmBackup ikke kan drages til ansvar for andres benyttelse eller videregivelse af oplysninger på Platformen, og er indforstået med den risiko der består i, at oplysninger om Materiel, Brugerens placering, kontaktoplysninger m.v. er offentlig tilgængelig for Besøgende.
  3. FarmBackup kan ikke drages til ansvar for Ydelsens og Platformens (manglende) tilgængelighed, fejl eller ved reducering og/eller udeblivelse af Ydelsens og Platformens funktionsdygtighed, herunder virus, tekniske fejl, hackerangreb og udfald af enhver art. Endvidere kan FarmBackup ikke drages til ansvar for tredjemands uretmæssige adgang til Brugernes data og in-formationer. Platformen leveres som den er og forefindes, uden nogen garantier af nogen art. FarmBackup kan ikke drages til ansvar for økonomisk tab og følgeskader, herunder ved manglende indtjening eller tab af data og informationer, herunder som følge af Brugerens mangelfulde opbevaring af password til Platformen.
  4. FarmBackup kan ikke drages til ansvar for indholdet på Platformen; herunder særligt tekst, information eller links som er indrykket af Brugere på Platformen. FarmBackup foretager ingen redaktionsmæssig gennemgang af indrykket tekst på Platformen. FarmBackup foretager ingen baggrundskontrol af Brugere og indestår på ingen måde for Brugernes oplysninger, Brugerens kreditværdighed, evner, uddannelse, Brugerens forsikringsmæssige situation med videre.
  5. FarmBackup kan ikke drages til ansvar for sletning af Brugerens data eller suspension af Brugeren, som følge af Brugerens manglende efterlevelse af nærværende betingelser eller ved mistanke om manglende efterlevelse.
  6. FarmBackups ansvar er i alle tilfælde begrænset til en økonomisk erstatning på højst den betaling som FarmBackup har modtaget fra den erstatningssøgende Bruger.
 9. Persondata
  1. FarmBackup indsamler data vedrørende Brugerne til brug for registrering, systematisering, videregivelse og opbevaring med henblik på levering af Ydelsen herunder udarbejdelse af Annoncer, markedsføring, statistik og offentliggørelse, herunder på FarmBackups hjemmeside og sociale medier.
  2. De indsamlede data udgør følgende:
   1. De data som Brugeren selv indtaster på Platformen, herunder men ikke begrænset til:
    1. Legitimationsoplysninger (f.eks. navn, adresse, cvr-nr., e-mail adresse og telefonnummer).
    2. Information om betalingsoplysninger (hvis Brugeren opretter et abon-nement hos Farmbackup).
    3. Kopi af de Annoncer, som Brugeren måtte have oprettet.
    4. Kopi af korrespondancen mellem Brugerne, som sker via Platformen.
   2. Lokalitet
  3. Databehandler er FarmBackup, og Brugeren kan på et hvilket som helst tidspunkt slette sine data ved at lukke sin profil på Platformen.
  4. Brugeren accepterer og anerkender, at Brugerens data og offentliggørelsen af disse på Platformen medfører, at Brugerens identitet kan genkendes. Ved afgivelse af Brugerens oplysninger om navn, adresse, e-mailadresse, cvr-nummer og telefonnummer er Brugeren indforstået med og samtykker samtidig til, at alle sådanne oplysninger som en nødvendig konsekvens af levering af Ydelsen kan blive tilgængelige for enhver, der benytter FarmBackups platform.
  5. FarmBackup oplyser, at Brugerens data vil blive gemt på Amazon Web Services servere.
 10. Skat og Moms
  1. Det er Brugerens egen forpligtelse at sørge for korrekt skatte- og momsmæssig håndtering af de ydelser som måtte blive udvekslet mellem Brugerne via Driftslejeaftaler indgået via Platformen.
 11. Forretningsbetingelserne
  1. FarmBackup er berettiget til at ændre Forretningsbetingelserne med 14 dages varsel. Enhver ændring meddeles Brugere pr. e-mail.
  2. Forretningsbetingelserne udgør sammen med cookiepolitik (som er tilgængelig på FarmBackups hjemmeside) for brug af FarmBackup det fulde og endelige grundlag for aftaleforholdet mellem FarmBackup og Brugeren.
 12. Øvrige bestemmelser
  1. Enhver tvist mellem en Bruger og FarmBackup afgøres efter dansk ret, og eneste rette værneting er Københavns Byret.
  2. Ydelsen stilles til rådighed for professionelle Brugere, dvs. Brugere, der hovedsagelig handler inden for sit erhverv. Forbrugeraftalelovens regler er derfor ikke omfattet af Ydelsen, jf. forbrugeraftaleloven § 1, stk. 1, jf. § 2, stk. 1. Ples&Lindholm ApS